Najpredávanejšie produkty

Nové produkty

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné údaje
Dodávateľ:
JURPACK s. r. o., so sídlom Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Spoločnosť je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, dňa 15.03.2013 oddiel Sro, vložka č. 58659/L.


IČ: 470 64 277
DIČ: 202 372 95 87


(Ďalej len "dodávateľ")

Prevádzkareň:
JURPACK s.r.o.
Oravský Podzámok 132
027 41 Oravský Podzámok

Otváracia doba:
Po-Pia dohodou

Kontakt:
tel: +421 948 638 141
email: jurpack@jurpack.sk; info@jurpack.skČíslo účtu pre bezhotovostné platby:
5040507909/0900 (SLSP)

IBAN:

SK1609 0000 0000 5040 5079 09

SWIFT:

GIBASKBX

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si tovar objedná elektronicky prostredníctvom e-shopu na stránke jurpack.sk

II.

Zoznam všetkého ponúkaného tovaru je dostupný na stránke jurpack.sk. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, vyplní riadne formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka je kúpnou zmluvou.

Predávajúci sa môže dohodnúť so zákazníkom na dodaní tovaru podľa špeciálnych potrieb zákazníka. Objednaním takéhoto tovaru je dojednaná zmluva o dielo. Zmluva o dielo je účinná len čo si predávajúci s kupujúcim dojednajú podmienky tejto zmluvy. Pokiaľ kupujúci pred tým, ako bude zhotovené dielo nenamieta podmienky, platí, že nemá výhrady.

Cena tovaru je uvedená pri každej položke.

Cena dopravy je :

UPS

Platba na dobierku

0-2 kg 4,00€ (doručované poštovou dobierkovou službou)

2-3 kg 6,30

3-5 kg 6,60

5-10 kg 7,60

10-15 kg 9,00

15-20 kg 10,50

20-30 kg  13,60

30 a viac- 0,42 za 1 kg

Celková cena tovaru je kalkulovaná automaticky do 30 kg. Nad 30 kg kalkulujeme cenu osobne, 0,42 za 1 kg.

III. Zasielanie tovaru

Tovar zasielame zmluvnou prepravou UPS, pošta alebo osobný odber Oravský Podzámok.

Dodacia lehota je 4-15 pracovných dní. O dostupnosti tovaru a dodacej lehote je zákazník informovaný. O prípadnej nedostupnosti tovaru bude zákazník včas informovaný.

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad.

Prevzatie tovaru
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Tovar nepreberajte, popr. podajte reklamáciu.

Podpísaním dodacieho listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal.

IV. Osobný odber tovaru
Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dohode so zákazníkom na adrese sídla spoločnosti. Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.


V. Záručné podmienky a reklamácie
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácie
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Ak chce zákazník tovar zákúpený na stránke www.jurpack.sk reklamovať, je nutné nás kontaktovať na e-mail jurpack@jurpack.sk.

Po dohode zašle zákazník reklamovaný tovar na adresu dodávateľa: JURPACK s.r. o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok.

Dodávateľ vystaví zákazníkovi potvrdenie o začatí reklamácie.

Dodávateľ vybaví reklamáciu do 30 dní od začatia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie infrmuje telefonicky alebo mailom spotrebiteľa.

Pokiaľ chce spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o dielo možno to len za predpokladov a podmienok, ktoré sú uvedené v §633 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

VI.

Ak dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.


Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Tovar však musí byť v originálnom obale a kompletný.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu.
Pri odstúpení je nutnéuviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál  dokladu o kúpe tovaru.
 

Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Pokiaľ zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.


VII. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ disponuje s osobnými údajmi zákazníka- meno, adresa, telefón, e-mail.
Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznamov môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to emailom alebo telefonicky.


VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platie pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi zákazníkom a dodávateľom.
Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.


facebook